Nazwa: POLTEMP 1.0H6  Liczba lat: 71  Pierwszy rok: 1950  Ostatni rok: 2020  

Dostępne parametry:
year [?year=1979]: rok między 1950 a 2019
param [?param=mean, param=mean10, param=mean30]: parametr (mean jako średnia, mean10 jako średnia 10.dniowa, mean30 - średnia 30. dniowa)
reffy, refly [?reffy=1961&refly=1990]: zmiana okresu referencyjnego
Przykład: Dziesięciodniowa temperatura powietrza w Polsce w 2010 względem normy z lat 1951-1980